2001. július 2-án alakult az Öveges József Tanáregylet. Az egyesület célja a reáliák tanításának segítése a katolikus iskolákban.

Az egyesületet magánszemélyek közhasznú civil szervezeteként alakult, de bírja az egyházi vezetés jóváhagyását és a KPSZTI támogatását. Az egyesületet alapítói: általános és középiskolai tanárként, szaktanácsadóként, iskolaigazgatóként, egyetemi oktatóként képviselik az egyes reál tantárgyakat (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, technika).

Az alakuló közgyűlés megvitatta, elfogadta és az alapszabályban megfogalmazta az egyesület célkitűzéseit, szervezeti felépítését és működési szabályait. Az egyesület hivatalos bírósági bejegyzése megtörtént.

A közgyűlés 3 évente választja az egyesület választmányi tagjait, 4 évente az ellenőrző bizottság tagjait.

a Választmány jelenlegi 2023-ban megválasztott tagjai : Dr. Leibinger Jánosné (elnök) , Schillingerné Gulyás Ilona (elnök h.), Szekér Borbála (elnök h.), Dr. Farkasfalvy Judit, Rajkányi Lajosné és Szentes Judit, 2024-ben megválasztott tag: Prohászka Jánosné, az Ellenőrző Bizottság jelenlegi, 2022-ben megválasztott tagjai:  Endrédi Józsefné (elnök) és Szenthe-Tormássi Anna, 2023-ban megválasztott tag: Morvayné Vigh Viktória.

Részletek az alapító okiratból

Az Egyesület célja és tevékenysége A matematika, műszaki és természettudományos oktatás, környezetvédelmi szemléletű és egészséges életmódra nevelés segítése a katolikus egyházi iskolákban.

Az Egyesület tevékenységét különösen a következőkben részletezett módon és területeken fejti ki. 1. A tanárok szaktárgyi és pedagógiai ismereteinek bővítése, továbbképzések, kon­zultációs fórumok, konferenciák szervezése, az önképzés segítése. 2. A különböző tantárgyak tematikus és módszertanilag összehangolt tanításának se­gítése, különös tekintettel az integrált tantárgyak (pl. természetismeret), valamint a természetvédelem, ökológia, informatika kerettantervi feladataira. 3. Erdei iskolák és szaktárgyi, valamint komplex diáktáborok szervezése és ezek fel­tételeinek megteremtése. 4. Az iskolákban folyó tehetséggondozás támogatása, tanulmányi versenyek szerve­zése, pályázatok kiírása. 5. A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése, felzárkóztató programok szervezése 6. Az oktatás dologi feltételeinek javítása, taneszközök, kísérleti eszközök fejlesztése, oktatási segédanyagok kidolgozása és megjelentetése. 7. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az igényeknek megfelelő helyi, illetőleg szaktárgyi munkacsoportokat működtethet, mint például - biológiatanítási munkacsoport - fizikaoktatási munkacsoport - földrajzoktatási munkacsoport - informatikai munkacsoport - kémiaoktatási munkacsoport - matematika-tanítási munkacsoport - technikatanítási munkacsoport - természet- és környezetismereti munkacsoport 8. A reáliák oktatását segítő internetes honlap kialakítása és működte­tése. 9. Az Egyesület munkája során folyamatosan együttműködik a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel (KPSZTI). 10. Az Egyesület élő kapcsolatok kialakítására törekszik a hasonló célokért dolgozó ha­zai és külföldi szakmai és civil szervezetekkel /pl. más tanári szakmai Egyesületek, Keresztény Pedagógus Társaság, Magyar Cserkészszövetség stb./. 11. Az Egyesület figyelemmel kíséri az oktatással, neveléssel kapcsolatos állami, egy­házi és helyi önkormányzati intézkedéseket, valamint a döntéseket előkészítő társa­dalmi vitákat. A vitában szükség szerint képviseli az Egyesületi tagok véleményét, illetve érdekeit. Az Egyesület a tevékenységét érintő kérdésekben kialakított állásfoglalását szükség szerint nyilvánosságra hozza. 12. Az Egyesület céljának, ill. feladatainak megvalósítására, tagsága és minden jó szándékú érdeklődő számára közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban megjelölt területeken (1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről, továbbiakban Khtv., 26. § c./ pont alpontjai szerint). - (1) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés - (4) környezeti, szociális stb. nevelés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés - (6) kulturális örökség megóvása - (8) természetvédelem, állatvédelem - (9) környezetvédelem - (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 13. Az Egyesület pártoktól független, politikai pártnak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, így országgyűlési, megyei, vagy fő­városi önkormányzati képviselőt nem állít és nem támogat.

Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagja lehet, aki elfogadja és támogatja az alapszabályban rögzített célkitűzéseket, és azok megvalósításában részt vállal. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik, vagy amelyek a folyamatos tevékenységben részt venni nem tudnak, de a célkitűzésekkel egyetértenek és az Egyesületi munkát erkölcsileg, ill. anyagilag támogatják. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi személy, akit, vagy amelyet erre a megtiszteltetésre az Egyesület Választmányának jelölése alapján a Köz­gyűlés méltónak ítél. Az Egyesület alapító tagjai belépési szándékukat az alakuló közgyűlésen aláírá­sukkal hitelesítik. A későbbiekben csatlakozóknak írásbeli belépési szándéknyilatko­zatot kell eljuttatniuk az Egyesület Választmányához. A felvételhez két tag ajánlása szükséges. A tagfelvételről a Választmány dönt és arról írásbeli értesítést küld. Ha a felvételt a Választmány megtagadja, ezt annak indoklásával együtt szintén írásban közli. A kérelmező felülbíráltért a Közgyűléshez fordulhat. Az Egyesületi tagság, ill. pártoló tagság megszűnik kilépés, kizárás, törlés, el­halálozás esetén. A kilépés írásos bejelentéssel történik. A kizárásra a közgyűlés jogo­sult akkor, ha a tag cselekedetei, megnyilvánulásai az Egyesület rögzített céljaival el­lentétesek. Egyévi tagsági díjhátralék esetén a tagság automatikusan törlődik.

A tagok jogai:

1. A tagok, valamint a pártoló- és tiszteletbeli tagok részt vehetnek az Egyesület bár­mely rendezvényén. 2. Az Egyesület céljaival egyező bármely tevékenységre a tagság körében külön mun­kacsoport szervezését kezdeményezhetik. 3. Javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan. 4. Betekintést nyerhetnek az Egyesület működését érintő bármely okiratba. 5. Az Egyesület tagjai a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, az Egyesület tisztségviselőinek választásában részt vehetnek és maguk is bármely feladatkör ellátá­sára megválaszthatók.

A tiszteletbeli és pártoló tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt, nem választhatnak és nem választhatók.

A tagok kötelezettségei: 1. Cselekedeteiknek és megnyilatkozásaiknak összhangban kell lenniük az Egyesület célkitűzéseivel. 2. A tagok önként vállalt kötelessége, hogy az Egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen részt vegyenek. 3. Az Egyesület működését biztosító tagdíj befizetése.

(A közgyűlés határozata szerint a tagdíj összege havi 100 Ft, azaz évi 1200 Ft) Az Egyesület tagjai a korábban rögzített célok érdekében folyamatosan működő szak­tárgyi munkacsoportokban, vagy alkalomszerűen szervezett csoportokban tevékenykednek. Az Egyesület keretei közt működő csoport létrehozásához a Választmány jóváhagyása szükséges.

****

Az alapítók bíznak abban, hogy az ország katolikus iskoláinak tanárai közül sokan fognak csatlakozni a szervezethez és vállalnak részt a közös munkában! A jelentkezni a mellékelt szándéknyilatkozat kitöltésével lehet. Az aláírt jelentkezési lapokat kérjük a KaPI címére (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) Dr. Leibinger Jánosné nevére postázni.

Dr. Leibinger Jánosné