Beszámoló a 2015. évről

Az Öveges József Tanáregylet 2015. évi beszámolója

  1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltja részt vesz a Gyermekbarát Internet-kerekasztal munkájában.

  1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben:

2015. február 13-án „Felvilágosult önérdek vagy fenntartás nélküli önátadás”címmel zajlott, amelyen az eredményes érdekérvényesítés  keresztény felfogásával ismerkedtünk meg.

  1. Pedagógusoknak kiírt pályázat

Egyesületünk pályázatot írt ki pedagógusok számára KEDVENC KÍSÉRLETEM! címmel.  A pályázat célja digitális tananyagok elkészítésének, illetve meglévők eredményes felhasználásának ösztönzése volt  a természettudományos oktatásban. Két kategóriában versenyezhettek a pedagógusok:

1. Kedvenc saját kísérletem
         2. Hogyan használhatóak az internetről letölthető kísérletek videofelvételei a tanításban

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékelte. A díjazottak egyesületünk konferenciáján fogják bemutatni és népszerűsíteni a pályázatukban leírtakat. A díjazottak névsora és pályamunkái egyesületünk honlapján megtalálhatók, onnan bárki szabadon letöltheti, felhasználhatja azokat. Ezzel egyesületünk a többi pedagógus munkáját is segíti.

  1. Pedagógus-továbbképzés

A természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására pedagógus-továbbképzés kidolgozása folyik egyesületünk kiváló mesterpedagógusainak részvételével és egyesületünk akkreditáltatja a 30 órás képzést. A képzések szervezésére és megtartására a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel együttműködési szerződést kívánunk kötni.

  1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2015-ben megrendezett versenyek:

  • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 23. verseny 2015. április 17-18-án volt a váci Piarista Gimnázium és Kollégiumban. A versenyen 72 diák és 21 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (15. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 72 tanuló és 25 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2015. március 28-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (15. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenegyedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2015. április 24-én 2 iskola 8 csapattal (24 diák) és 3 tanár vett részt.

  1. Kiadványok

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához.

Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is meg kívántuk jelentetni, de pályázati forrás hiányában ez elmaradt.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik.

  1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint korábbi években pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait a 2015. évben a NEA forráshiányra való hivatkozással nem támogatta.

Az egyesület beszámolóját a 2016. február 24-i közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest 2016. február 24.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök